Definitioncamphor tree
Unicode U+6a1f
Cangjie DYTJ
Total strokes15
Unicode radical + strokes 木 mộc (75) + 11 strokes
Hán-Việt readingchương
Mandarin (Pinyin) zhāng
Cantonese (Jyutping) zoeng1
Vietnamese chương, nhũ "chương não (cây cho dầu khử trùng)" (gdhn)