Definitionbrook, stream; select; pure
Unicode U+6D93
TCVN Code V1-5C50
Cangjie ERB
Total strokes10
Unicode radical + strokes 氵 thủy (85) + 7 strokes
Hán-Việt readingquyên
Mandarin (Pinyin) juān xuàn yuàn
Cantonese (Jyutping) gyun1
Vietnamese quen, nhũ "quen biết" (vhn)
Vietnamese quyên, nhũ "quyên (dòng nước nhỏ): quyên trích (giọt nước nhỏ)" (btcn)
Vietnamese quên, nhũ "quên đi" (btcn)