Definitionnice and cool, mild and comfortable
Unicode U+6CE0
Cangjie EOII
Total strokes8
Unicode radical + strokes 氵 thủy (85) + 5 strokes
Hán-Việt readinglinh
Mandarin (Pinyin) líng
Cantonese (Jyutping) ling4
Vietnamese lênh, nhũ "lênh đênh" (vhn)
Vietnamese lểnh, nhũ "lểnh mảng" (btcn)
Vietnamese linh, nhũ "lung linh" (btcn)
Vietnamese rãnh, nhũ "ngòi rãnh" (btcn)
Vietnamese lềnh, nhũ "lềnh bềnh" (gdhn)