Definitionbanyan tree
Unicode U+6995
Cangjie DJCR
Total strokes14
Unicode radical + strokes 木 mộc (75) + 10 strokes
Hán-Việt readingdong dung
Mandarin (Pinyin) róng
Cantonese (Jyutping) jung4
Vietnamese dung, nhũ "dung (cây đa)" (gdhn)