Definitiona club; a stalk; straight
Unicode U+6883
Cangjie DNKG
Total strokes11
Unicode radical + strokes 木 mộc (75) + 7 strokes
Hán-Việt readingđĩnh
Mandarin (Pinyin) tǐng
Cantonese (Jyutping) ting5
Vietnamese đỉnh, nhũ "xem đĩnh" (gdhn)