Definitionmast of ship
Unicode U+6845
Cangjie DNMU
Total strokes10
Unicode radical + strokes 木 mộc (75) + 6 strokes
Hán-Việt readingngôi
Mandarin (Pinyin) wéi
Cantonese (Jyutping) ngai4 wai4
Vietnamese ngôi, nhũ "ngôi can, ngôi trường (cột buồm)" (gdhn)