Unicode U+6823
Total strokes10
Unicode radical + strokes 木 mộc (75) + 6 strokes
Mandarin (Pinyin) rěn
Vietnamese dằm, nhũ "dằm tre, dằm đâm vào tay" (vhn)