Definitionfence; palisade; grid
Unicode U+67f5
Cangjie DBT
Total strokes9
Unicode radical + strokes 木 mộc (75) + 5 strokes
Mandarin (Pinyin) shān
Cantonese (Jyutping) caak3 saan1 saan3
Vietnamese sách, nhũ "sách (hàng rào ngăn lối)" (gdhn)