Definitionoak; spinous evergreen tree; to clear away trees
Unicode U+67de
Cangjie DHS
Total strokes9
Unicode radical + strokes 木 mộc (75) + 5 strokes
Hán-Việt readingtạc
Mandarin (Pinyin) zhà
Cantonese (Jyutping) zaa6 zaak3 zok6
Vietnamese trách, nhũ "trách (huyện ở Thiểm Tây)" (gdhn)
Vietnamese tạc, nhũ "tạc lịch (cây sồi)" (gdhn)