Definitiondrumstick
Unicode U+67b9
Cangjie DPRU
Total strokes9
Unicode radical + strokes 木 mộc (75) + 5 strokes
Hán-Việt readingbao phu phù
Mandarin (Pinyin) fū bāo fú
Cantonese (Jyutping) fu1
Vietnamese phù, nhũ "phù (cái dùi trống)" (gdhn)