Definitionsandalwood; tree used as timber
Unicode U+678b
Cangjie DYHS
Total strokes8
Unicode radical + strokes 木 mộc (75) + 4 strokes
Hán-Việt readingphương
Mandarin (Pinyin) fāng
Cantonese (Jyutping) fong1
Vietnamese phương, nhũ "phương (gỗ xẻ vuông)" (gdhn)