Detailed information

Glyph
Definitionplum; judge; surname
Unicode U+674e
Cangjie DND
Total strokes7
Unicode radical
+ strokes
radical 0075
+ 3 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0075
+ 3 strokes
Radical + strokes radical 0075
+ 3 strokes
Radical mộc
Mandarin (pinyin) LI3
Cantonese (Yale) LEI5
Vietnamese lí, như "lí (họ lí); dạ lí (cây hoa thơm về đêm)" (vhn)
Vietnamese lý, như "đào lý" (btcn)