Unicode U+6680
Cangjie AHOG
Total strokes12
Unicode radical + strokes 日 nhật (72) + 8 strokes
Mandarin (Pinyin) wǎng wàng
Vietnamese vạng, nhũ "choạng vạng tối" (gdhn)