Definitionwarm
Unicode U+662b
Cangjie APR
Total strokes9
Unicode radical + strokes 日 nhật (72) + 5 strokes
Hán-Việt readinghu hú
Mandarin (Pinyin) xǔ xū xù
Cantonese (Jyutping) heoi2
Vietnamese hu (gdhn)