Definitionrising sun; brilliance; radiant
Unicode U+65ed
TCVN Code V1-584B
Cangjie KNA
Total strokes6
Unicode radical + strokes 日 nhật (72) + 2 strokes
Hán-Việt readinghúc
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) juk1
Vietnamese hóc, nhũ "hang hóc" (vhn)
Vietnamese húc, nhũ "húc nhật đông thăng (ánh sáng mặt trời)" (btcn)