Definitionromantic; tender; charming
Unicode U+65D6
Cangjie YSOKR
Total strokes14
Unicode radical + strokes 方 phương (70) + 10 strokes
Hán-Việt readingy
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) ji2
Vietnamese ỷ, nhũ "ỷ (xinh đẹp, dịu dàng)" (gdhn)