Definitionrefined, having both appearance
Unicode U+658c
Cangjie YKMPM
Total strokes12
Unicode radical + strokes 文 văn (67) + 7 strokes
Hán-Việt readingbân
Mandarin (Pinyin) bīn
Cantonese (Jyutping) ban1
Vietnamese bân, nhũ "bân bân hữu lễ (lịch sự thanh nhã)" (gdhn)