Definitionexpel, drive away; beat, assault
Unicode U+657a
Cangjie SRYE
Total strokes15
Unicode radical + strokes 攵 phộc (66) + 11 strokes
Hán-Việt readingkhu
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) au2 keoi1
Vietnamese khu, nhũ "khu trục (đuổi đi); trì khu (ngựa phóng nước đại)" (gdhn)