Definitionroomy, spacious, open, broad
Unicode U+655e
Cangjie FBOK
Total strokes12
Unicode radical + strokes 攵 phộc (66) + 8 strokes
Hán-Việt readingsưởng
Mandarin (Pinyin) chǎng
Cantonese (Jyutping) cong2
Vietnamese sưởng, nhũ "khoan sưởng (khang trang)" (gdhn)