Definitionexclude, expel, reject; usher
Unicode U+64ef
Cangjie QJMC
Total strokes17
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 14 strokes
Hán-Việt readingbấn tán thấn
Mandarin (Pinyin) bìn
Cantonese (Jyutping) ban3
Vietnamese tấn, nhũ "tấn (không dùng)" (gdhn)