Definitionto pick up
Unicode U+64bf
Cangjie QOMO
Total strokes16
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 13 strokes
Mandarin (Pinyin) jiǎn liàn
Cantonese (Jyutping) gim2
Vietnamese kiểm, nhũ "kiểm sài hoả (kiếm củi)" (gdhn)