Definitionpound, beat, strike; attack
Unicode U+64B2
Cangjie QTCO
Total strokes15
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 12 strokes
Hán-Việt readingbạc phac
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) pok3
Vietnamese vục, nhũ "vục nước" (vhn)
Vietnamese buộc, nhũ "bó buộc; trói buộc" (btcn)
Vietnamese phác, nhũ "phác (đánh đập)" (btcn)
Vietnamese phốc, nhũ "đá phốc lên" (gdhn)
Vietnamese vọc, nhũ "vọc nước" (gdhn)