Definitionrip, tear; buy cloth
Unicode U+6495
Cangjie QTCL
Total strokes15
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 12 strokes
Hán-Việt reading
Mandarin (Pinyin) sī xī
Cantonese (Jyutping) si1
Vietnamese ti, nhũ "ti (xé nát)" (gdhn)
Vietnamese tê, nhũ "tê hoại (xé rách)" (gdhn)