Definitionput down, put aside; drop
Unicode U+6482
Cangjie QWHR
Total strokes14
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 11 strokes
Hán-Việt readinglược
Mandarin (Pinyin) liào lüè liāo liáo
Cantonese (Jyutping) liu1
Vietnamese lược, nhũ "xâm lược" (gdhn)