Unicode U+6481
Total strokes14
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 11 strokes
Mandarin (Pinyin) qiān
Vietnamese khiêng, nhũ "khiêng vác" (vhn)