Definitionpole; beat
Unicode U+6412
Cangjie QYBS
Total strokes13
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 10 strokes
Hán-Việt readingbang bãng
Mandarin (Pinyin) bàng
Cantonese (Jyutping) bong1 pong3
Vietnamese báng, nhũ "giơ đầu chịu báng" (gdhn)
Vietnamese bảng, nhũ "bảng (đánh đòn)" (gdhn)