Definitionhold; gather with hand; choke
Unicode U+6390
Cangjie QNHX
Total strokes11
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 8 strokes
Hán-Việt readingkháp
Mandarin (Pinyin) qiā
Cantonese (Jyutping) haap3
Vietnamese kháp, nhũ "bất yếu kháp hoa (đừng bẻ hoa); kháp toán (bấm tay mà tính)" (gdhn)
Vietnamese khắp, nhũ "khắp bốn phương, khắp nơi" (gdhn)