Unicode U+6386
Total strokes11
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 8 strokes
Mandarin (Pinyin) gāng
Vietnamese gang, nhũ "dưa gang; gang tấc" (vhn)
Vietnamese giang, nhũ "giang (bưng bằng hai tay)" (gdhn)