Definitionbind with rope, fasten
Unicode U+62f4
Cangjie QOMG
Total strokes9
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 6 strokes
Hán-Việt readingthuyên
Mandarin (Pinyin) shuān
Cantonese (Jyutping) saan1
Vietnamese thuyên, nhũ "thuyên (buộc)" (gdhn)