Definitiondraft; intend, plan, propose
Unicode U+62DF
Cangjie QVIO
Total strokes7
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 5 strokes
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) ji5
Vietnamese nghĩ, nhũ "suy nghĩ, ngẫm nghĩ" (gdhn)
Vietnamese rẽ, nhũ "chia rẽ, rẽ tóc, đường rẽ" (gdhn)