Definitionreport, tell, announce
Unicode U+62A5
Cangjie QSLE
Total strokes7
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 4 strokes
Mandarin (Pinyin) bào
Cantonese (Jyutping) bou3
Vietnamese báo, nhũ "báo mộng; báo tin" (gdhn)