Definitionprick, stab; stamp, seal, chop
Unicode U+6233
Cangjie SGI
Total strokes18
Unicode radical + strokes 戈 qua (62) + 14 strokes
Hán-Việt readingchạc
Mandarin (Pinyin) chuō
Cantonese (Jyutping) coek3
Vietnamese chạc, nhũ "bưu chạc (vết ấn bưu điện)" (gdhn)
Vietnamese trộ, nhũ "trừng trộ (dọa nạt)" (gdhn)