Definitionour, us, i, me, my, we
Unicode U+6211
Cangjie HQI
Total strokes7
Unicode radical + strokes 戈 qua (62) + 3 strokes
Hán-Việt readingngã
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) ngo5
Vietnamese ngã, nhũ "ngã xuống, ngã ngửa" (vhn)
Vietnamese ngả, nhũ "ngả tư, ngả nghiêng" (btcn)