Definitionpeace
Unicode U+61ba
Cangjie PNCR
Total strokes16
Unicode radical + strokes 忄 tâm (61) + 13 strokes
Mandarin (Pinyin) dàn
Cantonese (Jyutping) daam6
Vietnamese điềm, nhũ "điềm đạm, điềm tĩnh; điềm nhiên" (vhn)