Definitionregretful, disappointed
Unicode U+61ae
Cangjie POTF
Total strokes15
Unicode radical + strokes 忄 tâm (61) + 12 strokes
Hán-Việt reading
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) mou5
Vietnamese nhàm, nhũ "nhàm tai, nhàm chán" (vhn)
Vietnamese vũ, nhũ "vũ nhiên (bùi ngùi)" (gdhn)