Definitionregret
Unicode U+61a6
Total strokes15
Unicode radical + strokes 忄 tâm (61) + 12 strokes
Hán-Việt readinglảo
Mandarin (Pinyin) lào
Vietnamese nhờn, nhũ "khinh nhờn" (vhn)