Definitionpity, sympathize with
Unicode U+610d
Cangjie RKP
Total strokes13
Unicode radical + strokes 忄 tâm (61) + 9 strokes
Hán-Việt readingmẫn
Mandarin (Pinyin) mǐn
Cantonese (Jyutping) man5
Vietnamese mẫn, nhũ "cần mẫn" (vhn)
Vietnamese thế, nhũ "thay thế" (btcn)