Definitionintelligent, clever, astute
Unicode U+60fa
Cangjie PAHM
Total strokes12
Unicode radical + strokes 忄 tâm (61) + 9 strokes
Hán-Việt readingtinh tỉnh
Mandarin (Pinyin) xīng
Cantonese (Jyutping) sing1 sing2
Vietnamese tinh, nhũ "tinh khôn" (gdhn)
Vietnamese tênh, nhũ "buồn tênh" (gdhn)