Definitiondisconcerted, dejected, discouraged
Unicode U+60d8
Cangjie PBTV
Total strokes11
Unicode radical + strokes 忄 tâm (61) + 8 strokes
Hán-Việt readingvõng
Mandarin (Pinyin) wǎng
Cantonese (Jyutping) mong5
Vietnamese võng, nhũ "võng (cụt hứng); võng nhiên nhược thất(cảm giác bơ vơ)" (gdhn)