Unicode U+607e
Total strokes10
Unicode radical + strokes 忄 tâm (61) + 7 strokes
Hán-Việt readingmang
Mandarin (Pinyin) máng
Cantonese (Jyutping) mong4
Vietnamese mang, nhũ "hoang mang, mang mác" (btcn)
Vietnamese màng, nhũ "mơ màng" (vhn)
Vietnamese mường, nhũ "mường tượng" (btcn)