Definitionanger, rage
Unicode U+605a
Cangjie GGP
Total strokes10
Unicode radical + strokes 忄 tâm (61) + 6 strokes
Hán-Việt readingkhuể nhuế
Mandarin (Pinyin) huì
Cantonese (Jyutping) wai6
Vietnamese huệ, nhũ "huệ phẫn (giận)" (gdhn)
Vietnamese khuê (gdhn)