Definitionmeaning, purport, drift
Unicode U+6049
Cangjie PPA
Total strokes9
Unicode radical + strokes 忄 tâm (61) + 6 strokes
Hán-Việt readingchỉ
Mandarin (Pinyin) zhǐ
Cantonese (Jyutping) zi2
Vietnamese chỉ, nhũ "chiếu chỉ, thánh chỉ; ý chỉ" (gdhn)