Definitionhastily, in haste, hurriedly
Unicode U+6031
Total strokes9
Unicode radical + strokes 忄 tâm (61) + 5 strokes
Mandarin (Pinyin) cōng
Cantonese (Jyutping) cung1
Vietnamese thông, nhũ "thông (vội vàng)" (gdhn)