Definitionquiet, calm, tranquil, peaceful
Unicode U+5fea
Cangjie PCI
Total strokes7
Unicode radical + strokes 忄 tâm (61) + 4 strokes
Mandarin (Pinyin) zhōng sōng
Cantonese (Jyutping) sung1 zung1
Vietnamese tùng, nhũ "tinh tùng (nghế ngái)" (gdhn)