Definitiondoubtful, irresolute, vacillating
Unicode U+5fa8
Cangjie HOHAG
Total strokes12
Unicode radical + strokes 彳 sách (60) + 9 strokes
Hán-Việt readinghoàng
Mandarin (Pinyin) huáng
Cantonese (Jyutping) wong4
Vietnamese hoàng, nhũ "bàng hoàng" (vhn)