Definitionclear, manifest, obvious
Unicode U+5f70
Cangjie YJHHH
Total strokes14
Unicode radical + strokes 彡 sam (59) + 11 strokes
Hán-Việt readingchương
Mandarin (Pinyin) zhāng
Cantonese (Jyutping) zoeng1
Vietnamese chương, nhũ "chương thiện đản ác (phô cái đẹp che cái xấu)" (gdhn)