Unicode U+5f53
Cangjie FSM
Total strokes6
Unicode radical + strokes 彐 kí (58) + 3 strokes
Kang Xi radical
+ strokes
小 tiểu (42) + 3 strokes
Hán-Việt readingđương
Vietnamese đáng, nhũ "chính đáng, xưng đáng; đáng đời" (gdhn)
Vietnamese đương, nhũ "đương đại; đương đầu; đương khi; đương nhiên; đương thời" (gdhn)