Definitionreject, abandon, discard
Unicode U+5f03
Cangjie YIT
Total strokes7
Unicode radical + strokes 廾 củng (55) + 4 strokes
Hán-Việt readingkhí
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) hei3
Vietnamese khí, nhũ "khí cựu đồ tân (bỏ cũ để làm lại)" (gdhn)