Definitiongranary; storehouse
Unicode U+5ebe
Cangjie IHXO
Total strokes12
Unicode radical + strokes 广 nghiễm (53) + 9 strokes
Hán-Việt readingdũ dữu
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) jyu5
Vietnamese dũ, nhũ "đại dũ lãnh (dãy núi ở Giang Tây)" (gdhn)