Definitionvillage school; teach
Unicode U+5ea0
Cangjie ITQ
Total strokes9
Unicode radical + strokes 广 nghiễm (53) + 6 strokes
Mandarin (Pinyin) xiáng
Cantonese (Jyutping) coeng4
Vietnamese tường, nhũ "nhà tường (trường làng)" (vhn)